• الگوریتم
user picture
کاربر مهمان
امتیاز : 0
الگوریتم
اشتباه
صحیح !